Αλλαγές στην έκδοση συναινετικού διαζυγίου Apr 06, 2018

Αλλαγές στην έκδοση συναινετικού διαζυγίου

Με το Νόμο 4509/2017, επήλθαν σημαντικές αλλαγές στην διαδικασία λύσης του γάμου με συναινετικό διαζύγιο, Συγκεκριμένα:
α) Οι σύζυγοι θα πρέπει να συνάπτουν συμφωνία με την παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, η οποία υπογράφεται από τους ίδιους και από τους
πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο.
β) Εφόσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος θα πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους (υποχρεωτικά), με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία, που υπογράφεται ως ανωτέρω και φέρει ισχύ για δύο (2) τουλάχιστον έτη.
γ) Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους σε συμβολαιογράφο. Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου πρέπει να απέχει δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.
δ) Μετά το πέρας του δεκαημέρου από την υπογραφή της έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των συζύγων, ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή, την οποία υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον έχουν σχετική πληρεξουσιότητα.
ε) Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.
στ) Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, είναι δυνατόν να ρυθμιστεί η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.
 
Read 1418 times Last modified on %PM, %18 %621 %2019 %13:%Nov

Social Media

Keep in Touch

Χαρτης

kalaitzis-lawfirm.gr © All Rights Reserved. Σχεδιάστηκε από MAGMA, κατασκευάστηκε και φιλοξενείτε από Multihosting