Αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου ανταγωνισμού Apr 06, 2018

Αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις του δικαίου ανταγωνισμού

Με το Νόμο 4529/2018, ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2014/104/ΕΕ που αφορά ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών - μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά λοιπόν μεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία που αφορά αποζημιώσεις σε επιχειρήσεις αλλά και
καταναλωτές που έχουν υποστεί ζημία λόγω παράβασης του ανταγωνισμού. Με τις διατάξεις του Νόμου 4529/2018, μεταξύ άλλων:
α) Παρατίθενται ορισμοί που είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση των σκοπών του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου («πρόγραμμα επιείκειας», «πρόταση και δήλωση διευθέτησης διαφοράς» κ.α.).
β) Προβλέπονται ρυθμίσεις αναφορικά με την προσκόμιση, κοινοποίηση και χρήση των αποδεικτικών στοιχείων υποστήριξης του σχετικού αιτήματος αποζημίωσης, καθώς και με την επιβολή χρηματικών ποινών ύψους από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ που μπορεί να αναπροσαρμόζονται με Κ.Υ.Α., σε περίπτωση μη προσκόμισης, καταστροφής ή μη σύννομης χρήσης αυτών.
γ) Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την παραγραφή των αξιώσεων αποζημιώσεων, την εις ολόκληρον ευθύνη, τον τρόπο εκτίμησης του ύψους της ζημίας, τη συναινετική επίλυση διαφορών κ.α.
Read 955 times Last modified on %PM, %18 %626 %2019 %14:%Nov

Social Media

Keep in Touch

Χαρτης

kalaitzis-lawfirm.gr © All Rights Reserved. Σχεδιάστηκε από MAGMA, κατασκευάστηκε και φιλοξενείτε από Multihosting